Grunnloven

§1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

§2. Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

§16. Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

§100.Ytringsfrihet bør finne sted.Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Hele Grunnloven

(KLIKK på bilde)

MENNESKERETTIGHETER

Det er mange organisasjoner i verden som vier sitt arbeid til å beskytte menneskerettigheter, og gjøre slutt på overtredelser av disse.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner dokumenterer overtredelsene og oppfordrer på både på statlig og grasrotnivå om at det må gjøres noe med dette.

Spesielt ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) har spilt en avgjørende rolle ved å få det internasjonale samfunnet til å fokusere på menneskerettighetsspørsmål.

NGO-er overvåker handlinger fra regjeringer og presser dem til å handle i overensstemmelse med prinsippene om menneskerettigheter.

Linker til slike grupper: