Vår målsetting er å få innført FolkeStyre i Norge

Årsaken til at vi arbeider for å endre dagens politiske system er at politikerne og deres partier i sitt embete ikke ivaretar og utfører oppgavene de er valgt for – som er å sørge for innbyggernes og landets sikkerhet, og videre sørge for at innbyggernes basalbehov blir dekket. Utover dette skal politikerne i et demokrati lytte til og gjennomføre en politikk som er i henhold til flertallets ønske. Slik fungerer dessverre ikke det politiske system i dagens Norge. Politikerne fører en politikk som er tvert i mot folkeflertallets vilje i en rekke saker, heriblant kan en nevne suverenitetsavståelse i forbindelse med EØS, NATO og Schengen avtalene. Videre overkjøres også demokratiet på lokalt nivå i forbindelse med sammenslåingen av fylker og kommuner osv.

Videre er det slik at nasjonens naturressurser og realverdier tilhører folket – og ikke politikerne eller partiene. Når politikerne så inngår og binder Norge opp til avtaler som folkeflertallet klart er i mot så fungerer ikke demokratiet slik dette er festet i grunnloven, og da er det tiden moden for et systemskifte.

FOLKET sier NEI til EU/EØS

Til tross for at FOLKET ved to folkeavstemninger har sagt NEI til medlemskap i EU har politikerne omgått dette gjennom å inngå EØS-avtalen.

De har gjennom denne avtalen med EU avgitt Norsk suverenitet uten folkets aksept, dette har de i følge grunnlovens §1 ikke har mandat til.

Dagens EØS-avtale er således egentlig ugyldig.

Grunnlovens §1 er tydelig i sin ordlyd på at Norge skal være et fritt og selvstendig rike. Den åpner ikke opp for avgivelse av suverenitet uten folkets aksept.

Et velfungerende DirekteDemokrati er avhengig av ett opplyst folk.

Vi er av den mening og overbevist om at ett opplyst folk gjennom folkeavstemninger vil ta både bedre og ikke minst også få tatt raskere avgjørelser enn det stortingets til en hver tid 169 representanter presterer. Det er bare å ta en titt over til landet Sveits.

En forutsetning for å få til et velfungerende DirekteDemokrati er ett opplyst folk. Det vil si at folket må få fremlagt fakta for å kunne ta stilling til saker. Våres oppgave vil derfor bestå i å spre både fakta og kunnskap ut til folket i saker som er viktige for landet og som berører folket direkte.

Folket i Sveits har styrt land sitt selv nå i over 180 år! Sveits er et av verdens rikeste land, og landet ligger helt i verdenstoppen på de fleste felt som er viktig for et lands innbyggere. Hvordan er dette mulig når en samtidig vet at Sveits ikke har store naturressurser som olje, gass eller vannkraft slik Norge har?

Jo, dette er fordi i DirekteDemokratiet Sveits er det FOLKET som fatter alle viktige beslutningene gjennom Juridisk Bindende Folkeavstemninger – politikerne i Sveits har ingen makt til å vedta lovendringer eller lover. De stiller på lik linje med mannen i gata når det gjelder å påvirke politiske beslutninger, og deres virke består i å komme med forslag til endringer.

Det meste er mulig dersom målet er klart definert, og samarbeidet er godt.

– dersom vi skal ha noen forhåpninger om å nå målet vårt en dag er det viktig at vi helt fra starten av går sammen, og ikke minst at vi også går i samme retning.

Veien blir til mens vi går

Veien blir til mens en går selv om den til tider kan være både vanskelig, smal og kronglete er det viktig med godt og målrettet samarbeide på mange plan.

Det er flere organisasjoner og bevegelser som gjennom de siste tiårene har reklamert at de arbeider for innføring av folkestyre og direktedemokrati, og mange spør seg derfor hvorfor alle disse ikke slår seg sammen når de jobber for og mot samme mål – og det er jo et helt naturlig og legitimt spørsmål her.

Hvorfor er det så slik? Svaret er kanskje at vi ser og har forskjellige løsninger og oppfatninger om hvordan dette målet best kan nås. Vi i DfS håper at de forskjellige fraksjonene en dag kommer dit hen at det åpnes opp for og blir et samarbeid på tvers av gruppene.

Vi er overbevist om at dersom vi skal lykkes i å nå målet så må dette skje gjennom å bygge opp en god organisatorisk plattform der alle viktige fagfelt som er viktig for drift og samarbeid blir ivaretatt av personer med kompetanse på hver sine felt. Videre ser vi det som viktig at medlemmene ivaretas gjennom god kontakt, oppfølging og informasjonsflyt.