Meningsmålinger

Meningsmålinger er et viktig verktøy for oss da det er eneste måten vi kan få et bilde av hva et flertall av dere Folket mener i enkelt saker. På siden her vil vi forsøke å legge ut meningsmålinger i saker som er viktig for folk flest enten det er på nasjonalt, regionalt eller kommunalt nivå. Vi oppfordrer dere brukere til å gi oss innspill om meningsmålinger dere mener vi bør legge ut. Spesielt er dette viktig for saker ute i distriktene, da vi ikke har oversikt over alle saker som rører seg rundt om i vårt langstrakte land. Lokale meningsmålinger vil etter hvert bli lagt ut på egne sider under hver enkelt region etter hvert som vi får bygd opp sidene.

Vi samler ikke inn informasjon om hvem som stemmer, men for å unngå at samme person stemmer flere ganger blir ip- adressen registrert. Det kan bare avgis en stemme fra hver ip-adresse, men det er mulig å endre sin stemme i ettertid dersom en skulle endre mening i ettertid. Vi håper dere stiller flittig opp på dette, da dette er vårt verktøy til å få en reell tilbakemelding på hva dere egentlig mener i enkelt saker. 

HORDALAND

Kommunal- og moderniseringsdeparte-mentet foreslår i vedlagt høringsnotat endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.

Departementet foreslår at kommunene i større grad selv bør kunne avgjøre hvilke flagg kommunen skal kunne flagge med fra sine bygninger.

Høringssvar vedrørende endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
 • Alternativ D: Videreføring av gjeldende lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger uten endringer. 93%, 26 stemmer avgitt
  26 stemmer avgitt 93%
  av alle stemmene
 • Alternativ A: Kommunenes adgang til å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget utvides slik at andre flagg kan brukes i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Vilkåret om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra tas bort. 7%, 2 stemmer avgitt
  2 stemmer avgitt 7%
  av alle stemmene
 • Alternativ B: Bestemmelsene i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves med unntak av hjemmelen for å kunne gi forskrift om bruk av andre lands flagg fra kommunale bygning. 0%, 0 stemmer avgitt
  0 stemmer avgitt
  av alle stemmene
 • Alternativ C: Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves i sin helhet. 0%, 0 stemmer avgitt
  0 stemmer avgitt
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
25/08/2020 - 30/08/2020
Meningsmålingen er avsluttet
Meningsmålingen er aktiv.

Du kan også avgi et privat høringssvar direkte.

Høringsfristen er mandag 31. august 2020.

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2722161/
HORDALAND
HVEM bør styre i Norge?

Direkte FolkeStyre arbeider for en innføring av DirekteDemokrati i Norge – ala det i Sveits. I Sveits er det slik at det kreves et dobbelt flertall for å vedta en lovendring:

 1. Det må ha flertall i folket.
 2. Det må ha flertall i kantonene (fylkene).

Ifølge konføderasjonsgrunnloven av 1999, er det offisielt 26 kantoner i Sveits.

Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett. Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker. Et slikt system baserer seg i større grad på at velgerne selv er med på å avgi stemme i hver enkelt sak.

Etter dagens regler krever en folkeavstemning et flertall av Stortingsrepresentantene, og avstemmingene er i utgangspunktet ikke bindende. Det vil si at politikerne ikke trenger å følge folkeflertallets vilje. Hvilken hensikt har den egentlig da?

Bør Norge bygge ut mer vindenergi?
 • NEI 96%, 363 stemmer avgitt
  363 stemmer avgitt 96%
  av alle stemmene
 • JA 4%, 15 stemmer avgitt
  15 stemmer avgitt 4%
  av alle stemmene
 • Vet ikke 1%, 2 stemmer avgitt
  2 stemmer avgitt 1%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
16/06/2020 - 31/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
Meningsmålingen er aktiv.
Har du tillit til at Barnevernet handler til barnets beste?
 • NEI 85%, 284 stemmer avgitt
  284 stemmer avgitt 85%
  av alle stemmene
 • Vet ikke 9%, 31 stemmer avgitt
  31 stemmer avgitt 9%
  av alle stemmene
 • JA 5%, 18 stemmer avgitt
  18 stemmer avgitt 5%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
16/06/2020 - 31/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
Meningsmålingen er aktiv.
Hva mener du om NAV-reformen?
 • Den fungerer ikke etter hensikten. 85%, 295 stemmer avgitt
  295 stemmer avgitt 85%
  av alle stemmene
 • Vet ikke 15%, 51 stemmer avgitt
  51 stemmer avgitt 15%
  av alle stemmene
 • Den fungerer bra. 1%, 3 stemmer avgitt
  3 stemmer avgitt 1%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
16/06/2020 - 31/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
Meningsmålingen er aktiv.
Hvilket politisk system mener du vil være det best for Norges fremtid!
 • FolkeStyre og Direkte Demokrati med Juridisk Bindende Folkeavstemninger 89%, 828 stemmer avgitt
  828 stemmer avgitt 89%
  av alle stemmene
 • Parlamentarismen med parti og politikermakt. 6%, 60 stemmer avgitt
  60 stemmer avgitt 6%
  av alle stemmene
 • Vet ikke. 4%, 40 stemmer avgitt
  40 stemmer avgitt 4%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
31/10/2019 - 31/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
Meningsmålingen er aktiv.
Bør Norge si opp EØS-avtalen, og reforhandle handelsavtalen vi hadde før EØS avtalen ble inngått?
 • JA 89%, 1519 stemmer avgitt
  1519 stemmer avgitt 89%
  av alle stemmene
 • NEI 8%, 140 stemmer avgitt
  140 stemmer avgitt 8%
  av alle stemmene
 • Vet ikke. 3%, 57 stemmer avgitt
  57 stemmer avgitt 3%
  av alle stemmene
Totalt avgitt:
20/10/2019 - 31/12/2020
Meningsmålingen er avsluttet
Meningsmålingen er aktiv.