Norge og menneskerettighetene

Norge skal være best i klassen. Det reklameres jo med at dette er verdens beste land å bo i. Men er vi best i klassen på menneskerettigheter.?

I teorien skulle vi være gode på menneskerettigheter. Vi har jo ratifisert både den Europeiske menneskerettskommisjonen (EMK)’s og de internasjonale menneskerettighetene som vår lov og vi har vår menneskerettighetslov fra 1999. Vi har dessuten en grunnlov, hvor de viktigste menneskerettighetene er implementert fra paragraf 92 til 113. Grunnloven skal tolkes etter sin ordlyd, og her er det klare og tydelige formuleringer. Og husk at på Stortinget står det følgende: «Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den må de vike.»

Dette skulle jo sikre våre menneskerettigheter, hvorfor skjer det ikke?

Det vi ser i dag er at våre politikere og endog domstolene ignorerer grunnlovens nedfelte menneskerettigheter og selvfølgelig også våre ratifiserte menneskerettigheter. Når den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i nesten alle barnevernssaker dømmer Norsk barnevern for å ha krenket privatlivet jfr Artikkel 8 skjer lite eller ingenting i etterkant av dommene. Vet de ikke hva som står i grunnloven paragraf i 102 og 104? Dette er overtramp som ikke skulle være mulig og det skulle ha vært automatikk i at dette fikk store konsekvenser for omplassert barn og biologisk mor og far.

Når såkalt politisk ikke korrekte blir nektet adgang til stand og politiske møter, samt at vi opplever en tiltagende sensur på sosiale medier da er det alarmerende. Det burde alle ment uansett om de er uenige eller ei i budskapet. Vil minne om hva som er første setningen i grunnlovens paragraf 100.» Ytringsfrihet bør finne sted». Les også grunnlovens paragraf 101 1. og 2. ledd.

Iht til grunnlovens paragraf 98 skal alle være like for loven. Men er alle like for loven i dag?

Hvem har økonomi til å føre en rettssak? Hvem har ressurser til å argumentere mot urett fra NAV. Hva med rettighetene til innvandrerjenter, kvinner og de med annen legning i mange muslimske familier? Er det Norsk lov eller en variant av Sharia som gjelder? Hvorfor snakker ikke politikerne, statsforvaltningen, media og domstolene om dette? Eller skal grunnloven bare bli nevnt i festtaler og på 17.mai? Er ikke alle like mye verdt lenger?

Og hva med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden? Noen behøver ingen opptjening og våre rikspolitikere innvilger seg selv noen ekstra store pensjoner, hvorfor det?

Iht grunnlovens paragraf 106 1. ledd skal vi fritt kunne bevege oss innen rikets grenser, kan vi det i dag? De delvis private bompengeringene hindrer oss fri ferdsel i dag. En kan spørre seg om dette er lovlig. Jeg mener nei.

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen», står det i grunnlovens paragraf 112.  Vi har bla, fått påtvungen innstallering av AMS målere i vårt eget hjem og pådyttet mobilmaster i nabolaget. Vi vet også at 5G er på gang og på plass flere steder i Norge. Men hvor god dokumentasjon er det for at dette ikke ødelegger helsa til folk? Tusenvis har gitt tilbakemeldinger om at de er blitt syke av denne teknologien og det finnes ingen seriøs dokumentasjon på at dette ikke skader helsa, men derimot masse forskning viser at det er svært skadelig avhengig av eksponeringsgrad.

Det foregår et omfattende vaksineringsprogram på våre barn. Det sies at det ikke er tvang, men mange kan bekrefte at det foregår et stort press. Fra WHO side er det for tiden ønskelig med tvangsvaksinering av ny coronavaksine. Aldri mer tvangsmedisinering sa seierherrene etter den 2. verdenskrig. Les også grunnlovens paragraf 112. 1. ledd og 113.

Nevnes må også den omfattende vandaliseringen som foregår med utbygging av dagens vindkraft i Norge. De ødelegger naturen, fugle- og dyreliv, lar seg ikke resirkulere, og er forurensende i bruk. Det påberopes at kun vår subsidiering gjør at de utenlandske investorene tjener penger på utbyggingen av vindkraft i Norge, Les mere i grunnlovens paragraf 112 1. og 2. ledd. Det er vår og kommende generasjoners menneskerett at natur og dyreliv ivaretas.

Direkte FolkeStyre mottar ikke offentlig partistøtte slik de etablert partiene gjør. Vi er derfor avhengig av å hente inn økonomiske midler fra frivillige. Alle pengene går til driftsutgifter og promotering. Ingen i partiet mottar lønn eller andre ytelser. Alle står på på frivillig basis, og dekker sine egne kostnader selv.